Acranthera salmonea

No common name

Bremek. 1947 - J. Arnold Arbor. 28: 292 (1947)