Aristida blakei

No common name

B.K.Simon 1984 - Austrobaileya 2: 88 (1984)