Cuphea reitzii

No common name

Lourteig 1964 - Sellowia 16: 134 (1964)