Eugenia kleinii

No common name

D.Legrand 1961 - Sellowia 13: 313 (1961)