Perezia scalpellifolia

No common name

J.Kost. 1945 - Blumea 5: 680 (1945)