Richteria semenovii

No common name

(Herder) Sonboli & Oberpr. 2012 - Biochem. Syst. Ecol. 45: 169 (2012)


Specifications

Images

Synonyms

Chrysanthemum semenovii (Herder) B.Fedtsch.

Tanacetum semenovii Herder

Pyrethrum semenovii (Herder) C.Winkl. ex O.Fedtsch. & B.Fedtsch.