Strychnos tseasnum

No common name

Krukoff & Barneby 1982 - Phytologia 51: 434 (1982)